KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği

KOSGEB NİTELİKLİ ELEMAN DESTEĞİ

Destek Unsurları

(1) Bu destek, destek başvurusunu yapan işletmede destek başvuru tarihi itibariyle son

12 (on iki) ay içinde istihdam edilmemiş, yükseköğretim kurumundan mezun ve işletmede

tam zamanlı olarak çalışacak eleman için verilir.

(2) Bu destekten, başvuru tarihi itibariyle onaylı son SGK Sigortalı Hizmet Listesinde

en az 5 (beş) çalışanı olan işletmeler yararlanabilir. Bu koşul, öncelikli teknoloji alanlarında

faaliyet gösteren işletmeler için aranmaz.

(3) İşletme, destek üst limiti dâhilinde aynı anda 2 (iki) elemanı geçmeyecek şekilde

bu destekten yararlanabilir. Program süresince, en fazla 4 (dört) destek başvurusuna onay

verilir.

(4) Başvuru tarihi itibari ile yeni istihdam edilecek olan nitelikli eleman için destek

verilir. Başvurunun uygun bulunduğu tarihten itibaren en geç 45 (kırk beş) gün içinde nitelikli

elemanın istihdam edilmesi gerekir. Nitelikli elemanın, destek başvurusu uygun bulunan

işletmede 45 (kırk beş) gün içinde işe başlatılmaması durumunda destek kararı iptal edilmiş

sayılır.

(5) Destek tutarı, istihdam edilecek her bir eleman için net ücret üzerinden hesaplanır.

Asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler net ücrete dâhil edilmez.

(6) Destek kapsamında istihdam edilen elemanın net ücretinin; 2 (iki) yıllık meslek

yüksekokulu ve ön lisans mezunları için en az 2.500 (iki bin beş yüz) TL, lisans ve üzeri

mezunlar için en az 3.500 (üç bin beş yüz) TL olması gerekir. Nitelikli elemanın net ücretinin

belirtilen tutarların altında olduğu aylar için destek ödemesi yapılmaz.

(7) Nitelikli elemanın mezuniyet durumunun belirlenmesinde başvuru tarihi esas

alınır. Destek sürecinde nitelikli elemanın mezuniyet durumundaki değişiklikler dikkate

alınmaz.

(8) İşletme ve nitelikli elemana ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu ve/veya

Yükseköğretim Kurumu sorgulamaları, ilgili kurumlarla yapılan protokoller kapsamında

Uygulama Birimi tarafından KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden yapılır.

(9) Başka kurum kuruluşlardan vergi, sosyal güvenlik primi vb. yasal yükümlülükler

hariç olmak üzere herhangi bir isim altında destek alınan elemanlar ile işletme sahibi veya

ortakları ile bunların ana, baba, kardeş, eş ve çocukları, emekliler ve yabancı uyruklular bu

destek kapsamında istihdam edilemez.

(10) Destek süresince, istihdam edilecek elemanın sadece destek verilen işletmede

sigorta kaydının olması gereklidir. Aksi durumda ilgili aylar için destek ödemesi yapılmaz.

(11) Askerlik, doğum gibi sebeplerle işten ayrılan ve daha önce bu programın Nitelikli

Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilmiş olan elemanın yeniden aynı işletmede

işe başlaması halinde yeni destek başvurusu yapılması şartı ile program kapsamında kalan üst

limit kadar destek verilebilir.

(12) Nitelikli elemanın işten çıkarılması veya kendi isteği ile işten ayrılması

durumunda, işletme ilgili Uygulama Birimine KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden bilgi verir ve

elemana ilişkin destek süreci sonlandırılır.

(13) İlk aya ilişkin destek tutarının hesaplamasında nitelikli elemanın işe giriş tarihi

esas alınır.

(14) İşletme, destek başvurusunun uygun bulunduğu tarih itibariyle en az 3 (üç)’er

aylık dönemler için KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden destek ödemesi talep eder. İşletme,

programın tamamlanması, nitelikli elemanın işten çıkarılması veya kendi isteğiyle ayrılması

halinde 3 (üç) aylık dönemin tamamlanması beklemeden destek ödeme talebinde

bulunabilir.

(15) Nitelikli elemanın işletmenin farklı illerdeki şubelerinde istihdam edilmesi

durumunda destekten faydalanılabilir. Bu durumda, destek başvurusu işletmenin KOSGEB

Veri Tabanına kayıtlı olduğu ildeki Uygulama Birimine yapılır.

(16) İşletmenin asıl işveren SGK sicil numarasına bağlı bir veya birden fazla alt

işveren numarası olması durumunda; asıl işveren konumundaki işletmenin, destek

kapsamında istihdam edeceği nitelikli elemanın SGK giriş-çıkışlarının ilgili ay içerisinde

gün kaybı olmadan gerçekleştirilmesi gerekir. Aksi durumda ilgili nitelikli elemana ilişkin

destek süreci sonlandırılır ve bu nitelikli eleman için gün kaybı olan aylara ilişkin destek

ödemesi yapılmaz.

(17) İş kazası, doğum, hastalık durumlarında geçici süre ile rapor alınarak işe ara

verilmesi halinde, rapor süresi bitiminde nitelikli eleman işe devam ettiği takdirde destek

süreci devam eder. Rapor süresince Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen Geçici İş

Göremezlik Ödemesine destek sağlanmaz.

(18) Nitelikli eleman için sağlanan destek, program bitiş tarihi itibariyle sonlandırılır.

(19) Program süresince desteğin üst limiti 50.000 (elli bin) TL’dir.